Pravidla

Osoby ucházející se o vypsané ceny (dále jen jako „soutěžící“) předloží soutěžní příspěvek ve formě podnikatelského záměru (dále jen jako „soutěžní příspěvek“), který nebyl soutěžícím dosud realizován, případně není realizovaný déle než 12 měsíců před registrací do soutěže, což čestně prohlašuje při registraci do soutěže.

Doporučená forma zpracování soutěžního příspěvku je vytvoření podnikatelského záměru v této podobě:

 1. Popis podnikatelské aktivity a charakteristika produktu, resp. služby, jejich specifických vlastností (základní myšlenka Vašeho podnikatelského záměru)
 2. Zpracovatel, tým zpracovatelů, kdo podnikatelský záměr připravoval, kdo ho bude realizovat
 3. Rozbor trhu a marketingová strategie
  1. Rozsah trhu, kde se bude produkt/služby nabízet (místní trh, celá republika, zahraničí)
  2. Poptávka po produktu nebo službě, kolik produktů/služeb je možné prodat
  3. Charakteristika spotřebitelů, kdo bude produkt/službu kupovat
  4. Rozbor konkurence, kdo jsou Vaši konkurenti a jaké máte vůči nim výhody
  5. Způsob a uvedení produktu na trh
  6. Distribuce, zabezpečení odbytu produktu
  7. Reklama, propagace
 4. Organizace řízení a personální zajištění
  1. Organizační struktura firmy
  2. Počet vytvářených pracovních míst
  3. Kvalifikační a odborné požadavky na zaměstnance
 5. Financování záměru
  1. Zdroje financování, příjmy, výdaje
 6. Analýza rizik podnikatelské aktivity

Podmínky pro přihlášení se do soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci – fyzické osoby starší 18 let, fyzické osoby podnikatelé, obchodní společnosti, občanská sdružení nebo soutěžní týmy, ve kterých alespoň jeden člen dovršil 18 let nejpozději v den uzávěrky této soutěže. V průběhu soutěže se osoby v soutěžních týmech nemohou měnit.

V případě soutěžních týmů musí být v přihlášce jasně uvedeno, kdo bude prezentovat příspěvek v případě postupu týmu do finále. Je-li soutěžní tým složen ze studentů SŠ, kteří ještě nedovršili věku 18ti let, a osoby starší 18ti let, je tato osoba starší 18ti let pouze v postavení garanta a nemůže prezentovat příspěvek v případě postupu týmu do finále. Tento příspěvek pak musí vždy prezentovat některý ze studentů.

Účastníci minulých ročníků veřejné soutěže se mohou účastnit letošního ročníku soutěže jen pod podmínkou předložení nového obsahově odlišného podnikatelského záměru.

Soutěžícím může být občan České republiky, cizí státní příslušník i zahraniční či česká právnická osoba.

Nebude-li soutěžící splňovat uvedené předpoklady pro soutěžící, bude tento soutěžící vyhodnocen hodnotitelem, jakožto soutěžící, který nesplnil podmínky soutěže.

Soutěžící se registrují do soutěže na webových stránkách www.podnikavahlava.cz. Při registraci si každý soutěžící vytvoří svůj jedinečný účet. Soutěžící obdrží potvrzovací e‑mail o registraci do soutěže zpět na e-mailovou adresu, zadanou při online registraci. Soutěžící, na jejichž e-mailovou adresu nebude moci být doručena potvrzovací zpráva o registraci v soutěži, nebudou platně registrováni. Soutěžící je způsobilý ucházet se o vypsané ceny, pokud nejpozději do doby uzávěrky soutěže nahraje na svůj online účet, který mu vznikl při online registraci, svůj soutěžní příspěvek ve formě svého soutěžního podnikatelského záměru a pokud doručí na adresu Vědeckotechnického parku UP, Šlechtitelů 21, 783 71, Olomouc vlastnoručně podepsané a vyplněné prohlášení o původnosti soutěžního příspěvku a souhlas se zpracováním osobních údajů, které nalezne při registraci na webových stránkách soutěže. Bez nahrání soutěžního příspěvku a doručení vlastnoručně podepsaného prohlášení a souhlasu dle předchozí věty není registrovaný soutěžící způsobilý účastnit se soutěže.

Registrací do soutěže soutěžící prohlašuje, že předložený podnikatelský záměr je jeho původním dílem ve smyslu autorské či průmyslové ochrany. Registrací soutěžící souhlasí s pravidly soutěže, které jsou obsaženy v tomto vyhlášení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Soutěžící souhlasí s tím, že v případě postupu soutěžícího do veřejného finále soutěže mohou být v případě realizace soutěžního podnikatelského záměru vybráni jako tvář dalšího ročníku této soutěže a že poskytne vyhlašovateli ke zveřejnění „svůj podnikatelský příběh“, který bude popisovat rozvoj jejich podnikání od jejich přihlášení do soutěže.

Soutěž není teritoriálně omezena.

Při vypracování soutěžního příspěvku je možné se držet výše doporučené osnovy. Přípustné je však i zpracování soutěžního příspěvku ve struktuře s jinou, než doporučenou osnovou.

Soutěžící mohou do doby uzávěrky soutěže využít poradenské služby konzultantů Vědeckotechnického Parku UP. Konzultace musí být předem objednaná na e-mailu podnikavahlava@upol.cz, přičemž poslední konzultace může proběhnout nejpozději 10 dní před uzávěrkou soutěže. Konzultace bude poskytována podle časových možností konzultantů.

Lhůty:

Tento veřejný příslib je vyhlášen dnem 1. 3. 2020.

Soutěžící je povinen provést registraci na stránkách soutěže www.podnikavahlava.cz a nahrát soutěžní příspěvek na účet vzniklý registrací do 17. 5. 2020 do 23:59 hodin (= uzávěrka soutěže). Po tomto datu bude stránka uzavřena.

18. 5. 2020 budou soutěžní příspěvky předány odborné porotě k hodnocení.

Do 21. 5. 2020 vybere odborná porota složená ze zástupců přislibujícího a partnerů soutěže po vyhodnocení všech soutěžních příspěvků 10 finalistů, kteří budou o postupu do finále ihned kontaktováni e-mailem uvedeným na on-line účtu zřízeném při registraci. Jména takto vybraných finalistů budou také zveřejněna na stránkách soutěže www.podnikavahlava.cz.

Dne 28. 5. 2020 proběhne finále soutěže ve formě prezentace soutěžních příspěvků finalisty odborné porotě. Prezentace soutěžního příspěvku bude trvat maximálně 3 minuty, následovat bude diskuze s porotci. Odborná porota posoudí kvalitu soutěžního příspěvku a určí pořadí jednotlivých finalistů. Téhož dne 28. 5. 2020 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů soutěže na 1. – 3. místě a předání výher vítězům. Někteří z finalistů pak budou prezentovat své podnikatelské záměry na konferenci UP Business Camp 2020 v Olomouci.

Ceny:

Soutěžícím, kteří splní podmínky uvedené v tomto veřejném příslibu a budou mezi prvními třemi nejlepšími vyhlášenými soutěžícími, budou uděleny tyto ceny:

 • 1. místo – finanční odměna 70 000 Kč+ poskytnutí kanceláře o velikosti 36 m2 ve VTP UP na 1 rok zdarma pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku, 10 hodin konzultačních služeb měsíčně na 1 rok zdarma, věcné ceny.
 • 2. místo– finanční odměna 15 000 Kč + virtuální kancelář na 1 rok zdarma pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku, po realizaci soutěžního příspěvku 10 hodin konzultačních služeb měsíčně na 1 rok zdarma, věcné ceny.
 • 3. místo– finanční odměna 5 000 Kč + virtuální kancelář na 1 rok zdarma pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku, po realizaci soutěžního příspěvku 5 hodin konzultačních služeb měsíčně na 1 rok zdarma, věcné ceny.

Ceny ve formě finančních odměn budou prvním třem nejlepším vyhlášeným soutěžícím zaslány na číslo účtu, které soutěžící uvedou při registraci do soutěže, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení výsledků soutěže.

Medailonky finalistů:

O finalistech soutěže budou zpracovány medailonky, které budou nabídnuty médiím. V medailoncích budou uveřejněny informace obsažené v krátkém dotazníku, který bude finalistům soutěže neprodleně současně s informací o jejich postupu do finále zaslán na e-mail uvedený na on-line účtu zřízeném při registraci. Finalisté zašlou vyplněný dotazník zpět přislibujícímu do 4 dnů.

Způsob hodnocení soutěžních příspěvků:

Odborná porota bude u soutěžních příspěvků hodnotit tato kritéria:

 1. Komplexnost zpracování podnikatelského záměru (0-10 bodů)
  • 0 bodů: nekonkrétní podnikatelský záměr, chybí zásadní informace, obsahuje gramatické chyby
  • 3 body: chybí nebo je neúplná některá jeho část
  • 7 bodů: kvalitně zpracována každá část dle vzorové osnovy podnikatelského plánu
  • 10 bodů: všechna tvrzení jsou navíc doložena zdroji nebo provedenou analýzou
 2. Reálnost realizace záměru (0-10 bodů)
  • 0 bodů: způsob realizace zcela chybí
  • 3 body: způsob realizace je nedostatečně popsán nebo působí nedůvěryhodně
  • 7 bodů: realizace je konkrétně popsána, avšak některá tvrzení nejsou doložena
  • 10 bodů: realizace je zcela přesně popsána a doložena a lze předpokládat, že v praxi půjde opravdu takto provést
 3. Originalita (0-10 bodů)
  • 0 bodů: zcela neoriginální podnikatelský záměr
  • 3 body: záměr sice není originální, ale vnáší nový pohled
  • 7 bodů: záměr sice není originální, ale výrazně zlepšuje stávající úroveň produktů nebo služeb
  • 10 bodů: originální nebo inovativní projekt
 4. Potenciál rozvoje (0-10 bodů)
  • 0 bodů: chybí informace o velikosti budoucího trhu a o předpokládaném růstu
  • 3 body: informace o rozvoji jsou uvedeny, ale nejsou podloženy; případně se další rozvoj nepředpokládá
  • 7 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro ČR)
  • 10 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro mezinárodní trh)
 5. Regionální zaměření navázání na UP (0-10 bodů)
  • 0 bodů: záměr nemá žádnou vazbu na Olomoucký kraj
  • 3 body: záměr má vazbu na Olomoucký kraj
  • 7 bodů: záměr má vazbu na Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého v Olomouci
  • 10 bodů: záměr má vazbu na Olomoucký kraj, Univerzitu Palackého v Olomouci a využívá duševní vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci

Soutěžní příspěvek může získat maximálně 50 bodů. Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen dvěma hodnotiteli. Soutěžní příspěvky, jejichž průměrné hodnocení dosáhne více jak 37 bodů, budou předány k hodnocení třetímu hodnotiteli. Bodové hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem obdržených bodů od každého hodnotitelů. Do finále postupuje deset soutěžních příspěvků, které dosáhnou nejvíce bodů. Hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků se soutěžícím v písemné podobě automaticky nezasílá. Soutěžící je však oprávněn písemně požádat přislibujícího o zaslání hodnocení svého příspěvku na jeho e-mail: podnikavahlava@upol.cz.

Ve finále soutěže hodnotí odborná porota kvalitu prezentace soutěžního příspěvku. Odborná porota hodnotí tato kritéria: dodržení předepsané délky, přehlednost údajů, kvalitu slovního projevu, obsahovou stránku prezentace. Ihned po prezentaci soutěžního příspěvku udělí každý člen odborné poroty známku za prezentaci 1 až 10 bodů. Výsledné bodové hodnocení soutěžního příspěvku je stanoveno aritmetickým průměrem získaných bodů od každého hodnotitele. Získaný počet bodů bude připočítán k bodovému zisku z hodnocení soutěžních příspěvků. Vítězným soutěžním příspěvkem je soutěžní příspěvek s nejvyšším bodovým hodnocením.

Odborná porota:

Odborná porota, která bude provádět hodnocení jednotlivých podnikatelských záměrů, se skládá ze zástupců přislibujícícho a zástupců partnerů soutěže.

Odpovědnost přislibujícího:

Přislibující se zavazuje, že zaslané podnikatelské záměry nijak nevyužije ve svůj prospěch a smluvně zajistí totéž u partnerů soutěže, popř. zaměstnanců. Přislibující bere na vědomí, že tyto podnikatelské záměry mohou být chráněny v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy z oblasti úpravy práv duševního vlastnictví.

Přislibující prohlašuje, že odpovídá za škodu, která by soutěžícímu byla způsobena neoprávněným užitím citlivých informací, ze strany přislibujícího nebo jeho zaměstnanců. Přislibující dále prohlašuje, že všichni hodnotitelé (popř. jejich náhradníci), kteří přijdou do styku s takovýmito informacemi, jsou vázáni prohlášením o mlčenlivosti. Podepsaná prohlášení o mlčenlivosti jsou v případě zájmu soutěžícího připravena k nahlédnutí u Přislibujícího do 4. 6. 2020. Přislibující za škody způsobené osobou vázanou prohlášením o mlčenlivosti neodpovídá, odpovědnost těchto osob tím není dotčena.

V Olomouci dne 1. 3. 2020