Porota

Ing. Jiří Herinek

pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2007. Specializuje se na marketing, management, dotace, projekty v oblasti spolupráce firem a pomoc začínajícím firmám. V minulosti pracoval v agentuře na podporu podnikání a investic CzechInvest.

Mgr. Martin Šmajser

pracuje ve společnosti Česká spořitelna, a.s. jako vedoucí týmu bankovních poradců v Regionálním korporátním centru Olomouc od r. 2008. Zabývá se především financováním regionálních firem a developerských nebo energetických projektů. Je hrdým absolventem Univerzity Palackého a spolupracuje s Univerzitou i jejím Nadačním fondem na podpoře studentských projektů a na rozvoji spolupráce Univerzity s regionálním podnikatelským prostředím.

Ing. Rostislav Drnovský

je partnerem ve společnosti BA Club CZ, s.r.o. . Aktivnímu investování a rozvoji firem se věnuje soustavně posledních 5 let. Řadu zainvestovaných projektů již přivedl úspěšně na trh a prodal. Dříve působil v oblastech finančního a projektového řízení ve společnostech Deloite, PwC a CFS group.

Bc. Alice Navrátilová

pracuje na Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde se věnuje zejména podpoře podnikání v regionu. Do této oblasti patří přímá i nepřímá podpora rozvoje malých a středních firem, navazování partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, spolupráce s vysokými školami, podpora zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe, marketing a propagace investičních příležitostí kraje, měst a obcí, prezentace Olomouckého kraje na veletrzích investičních příležitostí doma i v zahraničí, organizování soutěží pro podnikatele, příprava a realizace kulatých stolů a obchodních misí pro podnikatele, aktivní spolupráce s hospodářskými komorami v kraji a dalšími institucemi.

Dr. Ing. Petr Kubečka

pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.

PhDr. Radim Kašpar

pracuje jako ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc a ve své činnosti urputně hájí zájmy podnikatelů. Je hrdým absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Již během vysokoškolského studia navázal spolupráci s renomovanou agenturou Ogilvy Public Relations, kde zdokonaloval své dovednosti zejména v oblasti PR a marketingu. Poté působil jako ředitel olomoucké marketingové agentury. Ve své profesní činnosti čerpal praxi také z přípravy a realizace evropských projektů a koordinace podnikatelského klubu Business for Breakfast. V neposlední řadě za ním stojí mnoho desítek zrealizovaných odborných seminářů a vzdělávacích konferencí.

Ing. Pavlína Slepičková

V agentuře CzechInvest působí již řadu let. Její pracovní náplní je široká škála činností podporujících rozvoj podnikatelského prostředí v regionu – dotace v oblasti zpracovatelské průmyslu, inovací, vědy a výzkumu. Dále se podílí na podpoře zahraničních investic v kraji, monitoringu průmyslových zón a brownfieldů. Od počátku roku je také koordinátorem projektů podpory start-upů, jenž mají za cíl rozvíjet tento typ podniků v rámci regionu i mimo něj.

Mgr. Jitka Janečková Moťková

pracuje v Krajské hospodářské komoře Olomouckého kraje od roku 2013 a měla možnost být i u zrodu Studentského kariérního a poradenského Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2015. Specializuje se na management, poradenství, event marketing, projekty v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a podpory firem i začínajících podnikatelů. V minulosti pracovala v médiích.

Kamil Krč, MBA

Působil šest let v Jihomoravském inovačním centru (JIC), kde poskytoval konzultační a odborné služby inovačním firmám a start-up firmám zejména v oblasti marketingu, patentů a firemních strategií, kromě toho byl zapojen do projektů na rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Následně působil na Mendelově univerzitě v Brně, kde z pozice manažera komercializace a zástupce ředitele pomohl připravit, spustit a rozběhnout univerzitní Centrum transferu technologií. Je autorem odborných článků o inovacích, byznysu a transferu technologií. V současnosti je Kamil Krč ředitelem sdružení OK4Inovace, které se zabývá mj. aktivitami na podporu vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných organizacích; s cílem hospodářského rozvoje a růstu znalostní ekonomiky v Olomouckém kraji.

Odborná porota bude u soutěžních příspěvků hodnotit tato kritéria:

1. Komplexnost zpracování podnikatelského záměru (1-10 bodů)

 • 1 bod: nekonkrétní podnikatelský záměr, chybí zásadní informace, obsahuje gramatické chyby
 • 4 body: chybí nebo je neúplná některá jeho část
 • 7 bodů: kvalitně zpracována každá část dle vzorové osnovy podnikatelského plánu
 • 10 bodů: všechna tvrzení jsou navíc doložena zdroji nebo provedenou analýzou

2. Reálnost realizace záměru (1-10 bodů)

 • 1 bod: způsob realizace zcela chybí
 • 4 body: způsob realizace je nedostatečně popsán nebo působí nedůvěryhodně
 • 7 bodů: realizace je konkrétně popsána, avšak některá tvrzení nejsou doložena
 • 10 bodů: realizace je zcela přesně popsána a doložena a lze předpokládat, že v praxi půjde opravdu takto provést

3. Originalita (1-10 bodů)

 • 1 bod: zcela neoriginální podnikatelský záměr
 • 4 body: záměr sice není originální, ale vnáší nový pohled
 • 7 bodů: záměr sice není originální, ale výrazně zlepšuje stávající úroveň produktů nebo služeb
 • 10 bodů: originální nebo inovativní projekt

4. Potenciál rozvoje (1-10 bodů)

 • 1 bod: chybí informace o velikosti budoucího trhu a o předpokládaném růstu
 • 4 body: informace o rozvoji jsou uvedeny, ale nejsou podloženy; případně se další rozvoj nepředpokládá
 • 7 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro ČR)
 • 10 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro mezinárodní trh)

5. Regionální zaměření navázání na UP (1-3 body)

 • 1 bod: záměr nemá žádnou vazbu na Olomoucký kraj
 • 2 body: záměr má vazbu na Olomoucký kraj
 • 3 body: záměr má vazbu na Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého v Olomouci

6. Aktivní účast v soutěži (0-2 body)

 • 1 bod: účast na workshopu Připrav si svůj business dne 15. 3. 2017 v Olomouci nebo na workshopu Otestuj trh a začni dne 5. 4. 2017 v Olomouci
 • 2 body: účast na workshopu Připrav si svůj business dne 15. 3. 2017 v Olomouci i na workshopu Otestuj trh a začni dne 5. 4. 2017 v Olomouci

Soutěžní příspěvek může získat maximálně 45 bodů. Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen dvěma hodnotiteli. Soutěžní příspěvky, jejichž průměrné hodnocení dosáhne více jak 30 bodů, budou předány k hodnocení třetímu hodnotiteli. Bodové hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem obdržených bodů od každého hodnotitelů. Do finále postupuje deset soutěžních příspěvků, které dosáhnou nejvíce bodů. Hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků se soutěžícím v písemné podobě automaticky nezasílá. Soutěžící je však oprávněn písemně požádat přislibujícího o zaslání hodnocení svého příspěvku na jeho e-mail: soutez@vtpup.cz.

Ve finále soutěže hodnotí odborná porota kvalitu prezentace soutěžního příspěvku. Odborná porota hodnotí tato kritéria: dodržení předepsané délky, přehlednost údajů, kvalitu slovního projevu, obsahovou stránku prezentace. Ihned po prezentaci soutěžního příspěvku udělí každý člen odborné poroty známku za prezentaci 1 až 10 bodů. Výsledné bodové hodnocení soutěžního příspěvku je stanoveno aritmetickým průměrem získaných bodů od každého hodnotitele. Získaný počet bodů bude připočítán k bodovému zisku z hodnocení soutěžních příspěvků. Vítězným soutěžním příspěvkem je soutěžní příspěvek s nejvyšším bodovým hodnocením.